Dla instytucji

Partnerzy systemu

Partnerem systemu może zostać każda jednostka organizacyjna, która na terenie Dolnego Śląska prowadzi regularną działalność w dziedzinie kultury i sztuki. Partner systemu - po podpisaniu porozumienia o współpracy - staje się współredaktorem treści umieszczanych w domenie DOKiS.pl. Przed wdrożeniem systemu u partnera przeprowadzane są szkolenia z obsługi systemu oraz ustalane są metody promocji wydarzeń. 

Zadaniem Partnera jest nie tylko dostarczenie do systemu własnych informacji, lecz objęcie swoją uwagą wszystkich wydarzeń artystycznych i kulturalnych w obszarze działania danej jednostki. Partner ma wyłączne prawo do dodawania wydarzeń lokalnych rangi Zwykłe i  rangi Wyróżnione. Obok wymienionych powyżej wydarzeń rangi Zwykłe i rangi Wyróżnione, Partnerzy systemu mogą zaproponować wydarzenia rangi Specjalne. Wydarzenie w taki sposób ocenione przez Partnera stanowi propozycję objęcia wydarzenia opieką redakcyjną, która polega na uzupełnieniu informacji o wydarzeniu materiałami własnymi redakcji tj. zapowiedziami video, reportażem video, fotorelacją a przede wszystkim możliwością umieszczenia wydarzenia w głównym slajderze portalu.

Partner systemu ma możliwość umieszczania w bazie danych portalu informacji o lokalnych artystach i animatorach kultury współpracujących z jednostkami kultury. Ten element systemu służy promocji osób zajmujących się kulturą i tworzących kulturę dolnośląską. Zaznaczmy, że artyści i animatorzy mogą tworzyć własne konta, poprzez rejestrację w portalu - jednak bez autoryzacji Partnera systemu (patrz punkt niżej).

Oferta dla portali internetowych, wyszukiwarek wydarzeń kulturalnych itp.

Z informacji gromadzonych przez DOKIS.PL może skorzystać każdy podmiot gospodarczy i publiczny po wcześniejszym zaakceptowaniu warunków licencji.

Zadaniem portalu DOKIS.PL jest nie tylko zebranie informacji z wielu źródeł i uzupełnienie ich materiałami redakcyjnymi, lecz także udostępnienie  tych informacji podmiotom wyspecjalizowanym w tworzeniu treści (media), dostarczaniu algorytmów wyszukiwania imprez (portale internetowe), integrujących bazy danych (NCK - Mapa Kultury, DOT - promocja tras turystycznych, Urząd Marszałkowski - portal regionalny). W tym celu wykorzystano mechanizm API, umożliwiający automatyczne pobranie odfiltrowanych treści. 

Zespoły, artyści, animatorzy i instruktorzy

W ramach systemu przewidziano możliwość tworzenia kont i powiązanych z nimi wizytówek, także dla osób fizycznych - artystów, animatorów i instruktorów kultury. Posiadacz konta może zarejestrować w systemie swoją osobę i zaprezentować swoją twórczość. Może też zaprezentować prowadzony przez siebie zespół muzyczny, grupę artystyczną, galerię sztuki, klub muzyczny itp.

Proces rejestracji może zostać przeprowadzony wyłącznie indywidualnie (poprzez aktywację konta). Pomocą techniczną w takim przypadku może służyć pracownik ośrodka partnerskiego systemu DOKIS.pl najbliższy miejscu zamieszkania animatora lub artysty.

Korespondenci terenowi

W ramach kolejnych etapów rozwoju portalu przewiduje się uzupełnienie systemu Partnerów (instytucjonalnych) o sieć Korespondentów, którzy mogliby tworzyć relacje w wydarzeń nie objętych z różnych przyczyn opieką medialną Partnera. Korespondent redakcji zyskiwałby  akredytację redakcyjną na organizowane  w jego miejscu zamieszania imprezy i wydarzenia kulturalne.

Stan obecny

Aktualnie współpracujemy z ponad 115 partnerami, instytucjami kultury oraz organizacjami o profilu kulturalnym w zakresie dostarczania i dystrybucji informacji.