Zawieszenie organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych

2020-03-12  00:00

Rozporządzeniem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 11.03.2020 zawieszamy  organizowanie imprez artystycznych i rozrywkowych na okres od dnia 12 marca 2020 r. do dnia 25 marca 2020 r.

ROZPORZĄDZENIE NR 8 WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie zawieszenia organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych

Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1464) oraz art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194) zarządza się co następuje:

§ 1. 1. W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem SARS CoV-2 w celu zapobieżenia epidemii, zawiesza się na terenie województwa dolnośląskiego organizowanie imprez artystycznych i rozrywkowych.
2. Zawieszenie organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych, o którym mowa w ust. 1 ustala się na okres od dnia 12 marca 2020 r. do dnia 25 marca 2020 roku. 

§ 2. Osoby naruszające zakaz, o którym mowa w § 1 ust. 1, podlegają karze grzywny wymierzanej w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2019 r. poz. 821 ze zm.).

§ 3. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty przez jego ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


Wojewoda Dolnośląski:
J. Obremski

https://panerai-replica.dinnerstates.com/