Wydział Kultury i Turystyki Miasta Jelenia Góra

Kontakt

WYDZIAŁ KULTURY I TURYSTYKI

58-500 Jelenia Góra, Pl. Ratuszowy 58

Przybudówka Ratusza - III piętro

kultura@jeleniagora.pl

Telefon: 75 75 46 178

Faks: 75 75 46 173

E-mail: kultura@jeleniagora.pl

WWW: www.jeleniagora.pl

Właściciel: Gmina Jelenia Góra 
Dyrektor: Irena Kempisty 
Organizacja jednostki: Jednostka podstawowa 
Social media:  

Wydzial Kultury i Turystyki UM Jelenia Góra jest jednostką organizacyjną do zadań której należy w szczególności:
1) tworzenie warunków dla ochrony dóbr kultury, upowszechniania kultury, rozwoju twórczości artystycznej oraz czynnych form spędzania wolnego czasu;
2) sprawowanie mecenatu nad działalnością kulturalną w Mieście;
3) przygotowywanie i przeprowadzanie procedur udzielania organizacjom pozarządowym dotacji na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i turystyki w Mieście;
4) koordynacja działalności instytucji i stowarzyszeń, działających na terenie Miasta w dziedzinie kultury i turystyki;
5) koordynacja spraw związanych z organizacją imprez kulturalnych;
6) koordynacja prac nad opracowywaniem rocznego kalendarza imprez w Mieście
i bieżąca jego aktualizacja;
7) podejmowanie przedsięwzięć w celu rozbudowy bazy kulturalnej na terenie Miasta;
8) prowadzenie czynności organizatora miejskich instytucji kultury oraz prowadzenie ich rejestru;
9) podejmowanie inicjatyw w zakresie odnowy zabytków w Mieście we współpracy z konserwatorem zabytków;
10) prowadzenie bieżącej kontroli w zakresie przyznawanych z budżetu Miasta dotacji stowarzyszeniom, instytucjom kultury i turystyki;
11) inicjowanie i wspieranie instytucji kultury i innych jednostek organizacyjnych Miasta w pozyskiwaniu zewnętrznych źródeł finansowania;
12) inicjowanie przedsięwzięć w zakresie rozwoju ruchu turystycznego, bazy turystycznej i infrastruktury rowerowej;
13) prowadzenie działań dotyczących promocji Miasta w zakresie kultury i turystyki oraz pozyskiwanie sponsorów do działań promocyjnych, we współpracy z Wydziałami Urzędu;
14) prowadzenie ewidencji obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie;
15) redakcja i nadzór miejskiej strony internetowej w zakresie kultury i turystyki wraz z opracowywaniem newslettera z wydarzeniami kulturalnymi;
16) ochrona znaków Miasta i nadzór nad ich używaniem;
17) ekspozycja flag państwowych i samorządowych we wnętrzach i na obiektach Urzędu we współpracy z Wydziałem Informatyki i Obsługi Technicznej;
18) koordynacja prac i nadzór nad systemem identyfikacji wizualnej Miasta;

Godziny otwarcia:

Ceny biletów:

Kategorie działalności

  • Teatr
  • Muzyka
  • Sztuki wizualne
  • Film
  • Taniec
  • Książka
  • Kabaret
  • Sztuka użytkowa
  • Muzea

Pracownie

Koła

Typy organizowanych imprez

Lokalizacja