Tylko miesiąc potrwają nabory do programów NCK

2019-03-01  14:48

Narodowe Centrum Kultury ogłasiło naborów wniosków o dofinansowanie w ramach swoich najważniejszych programów z zakresu animacji i edukacji kulturowej. Termin składania wszystkich aplikacji mija 1 kwietnia 2019 r.

Narodowe Centrum Kultury ogłasza nabory wniosków o dofinansowanie w ramach programów:

  1. Bardzo Młoda Kultura 2019-2021,
  2. Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2019,
  3. Kultura – Interwencje 2019,
  4. Ojczysty – dodaj do ulubionych 2019.

ad. 1. Strategicznym celem programu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 jest wzmacnianie roli edukacji kulturowej w Polsce poprzez pobudzenie i wykorzystanie edukacyjnego potencjału kultury. O dofinansowanie w ramach programu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 mogą ubiegać się samorządowe instytucje kultury. Program ma budować i wspierać system, w ramach którego działania podejmowane w sferze kultury przyczynią się do kształtowania cenionych społecznie umiejętności i postaw, m.in. kreatywności, innowacyjnego działania, współpracy, zaufania, kompetencji medialnych oraz komunikacyjnych. Osiągnięciu wymienionych celów ma służyć wyłonienie sieci wojewódzkich Operatorów, którzy w oparciu o doświadczenia I edycji programu, realizowanej w latach 2016-2018, podejmą się zbudowania zwartej oferty edukacyjnej, wykorzystywanej z jednej strony do wzmocnienia procesu ustawicznej edukacji w zakresie kultury, z drugiej – do zintegrowania lokalnych podmiotów sfery edukacji, zarówno tej formalnej, jak i nieformalnej. Nabór wniosków trwa do 1 kwietnia 2019 roku. Wnioski należy składać poprzez system EBOI. Możliwość składania dostępna wkrótce. 

Informacji o programie Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 w godzinach 10.00-14.00 udziela: Michał Rydzewski, tel. (+48) 22 21 00 156, e-mail: mrydzewski@nck.pl;

Operatorem programu BMK na Dolnym Śląsku w latach 2017-2019 był OKiS Wrocław.  

***

2) Program Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2019 skierowany jest do domów kultury, które gotowe są prowadzić nowatorskie działania animacyjne projektowane w oparciu o przeprowadzoną wcześniej diagnozę i poddane ewaluacji, a ukierunkowane na bezpośrednią i bliską współpracę z przedstawicielami społeczności lokalnej. W ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2019 można ubiegać się o dofinansowanie realizacji zadania składającego się z dwóch części. O dofinansowanie w programie Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2019 nie mogą ubiegać się beneficjenci programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne w latach 2016-2018. Nabór wniosków trwa do 1 kwietnia 2019 roku. Wnioski należy składać poprzez system EBOI. Możliwość składania dostępna wkrótce. 

Informacji o programie Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2019 w godzinach 10.00-14.00 udziela: Anna Pasznik, tel. (+48) 22 21 00 130, e-mail: apasznik@nck.pl;

***

3) Celem programu Kultura – Interwencje 2019 jest tworzenie warunków dla wzmacniania tożsamości i uczestnictwa w kulturze na poziomie regionalnym, lokalnym i krajowym, a także upamiętniania polskiego dziedzictwa historycznego poprzez finansowe wsparcie realizacji projektów upowszechniających dorobek kultury i zwiększających obecność kultury w życiu społecznym. Program Ojczysty – dodaj do ulubionych 2019 ma kształtować twórcze, odpowiedzialne i świadome postawy wobec języka polskiego, budować kompetencji językowych, doskonalić umiejętności posługiwania się językiem ojczystym poprzez realizację projektów popularyzujących wiedzę o języku. Uprawnione do składania wniosków w programach Kultura – Interwencje 2019 i Ojczysty – dodaj do ulubionych 2019 są:

Realizacja zadań w programach Narodowego Centrum Kultury odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Nabory wniosków trwają do 1 kwietnia 2019 roku. Wnioski należy składać poprzez system EBOI. Możliwość składania dostępna wkrótce.

Informacji o programach Kultura – Interwencje 2019 i Ojczysty – dodaj do ulubionych 2019 w godzinach 10.00-14.00 udziela: Justyna Smolińska, tel. (+48) 22 21 00 189, e-mail: jsmolinska@nck.pl.