VI Dolnośląski Konkurs Pieśni Artystycznej

2018-01-08  13:56

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu zaprasza na VI Dolnośląski Konkurs Pieśni Artystycznej dla solistów amatorów, adresowany do uczniów dolnośląskich placówek oświatowych w wieku od 6. do 18. roku życia, który odbędzie się w dniu 12 stycznia 2018 roku w Sali Teatralnej AMKL. Termin zgłoszeń upłynie 8 stycznia 2018 roku. 

źródło: materiały organizatora


CELE KONKURSU

- Popularyzacja pieśni artystycznej.

- Kształtowanie i pogłębianie ogólnej muzykalności, wrażliwości artystycznej dzieci i młodzieży.

- Promowanie i rozwój zamiłowania do śpiewu.

- Pobudzanie zainteresowania kulturą muzyczną.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA

Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie wrocławskich i dolnośląskich placówek oświatowych w wieku od 6. do 18. roku życia, z wyłączeniem uczniów klas śpiewu solowego.

W Konkursie mogą brać udział soliści w kategoriach wiekowych:                                                            

             I Kategoria od 6. do 12. roku życia

             II Kategoria od 13. do 18. roku życia

Program występu konkursowego obejmuje prezentację dwóch utworów:

       - pieśń kompozytora polskiego (XIX lub XX w.),

       - kolęda kompozytora polskiego lub zagranicznego.

Łączny czas występu nie powinien przekraczać 8 minut.

Koszty związane z udziałem w Konkursie pokrywają uczestnicy.

Zgłoszenia dokonują rodzice lub opiekunowie prawni uczestnika poprzez wypełnienie i przesłanie karty zgłoszenia stanowiącej Załącznik do niniejszego Regulaminu. Dokonując zgłoszenia w imieniu osoby niepełnoletniej, przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

Organizatorzy nie zapewniają opieki uczestnikom.

Termin nadsyłania wypełnionych kart zgłoszeń upływa dn. 8 stycznia 2018 r.

Zgłoszenia należy przesłać na  adres:

 

Wydział Edukacji Muzycznej, Chóralistyki i Muzyki Kościelnej

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego

Pl. Jana Pawła II nr 2

50-043 Wrocław

z dopiskiem      Konkurs Pieśni Artystycznej

Zgłoszenie można przesłać w formie skanu pocztą elektroniczną na adres: agnieszka.jakubiak@amuz.wroc.pl. Konieczne jest jednak przekazanie zgłoszenia w wersji oryginalnej, papierowej na wskazany  adres najpóźniej do dnia rozpoczęcia Konkursu.